Skip to main content

ลูกค้ามักมีคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานระหว่าง intrendnet กับ ลูกค้าอยู่เสมอ อินเทรนด์เน็ตจึงสรุปขั้นตอนในการทำงานออกแบบเว็บไซต์ เพื่อให้การทำงานมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

 1. ระบุ Spec ความต้องการในการทำงาน
 2. intrendnet ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า
 3. ลูกค้าชำระก่อนเริ่มงาน 50%
 4. ลูกค้าส่งข้อมูล, โลโก้, รูปภาพ ที่จำเป็นต้องใช้ให้กับ intrendnet
 5. intrendnet ออกแบบ Template ให้ลูกค้าเลือก 2-3 แบบ
 6. ลูกค้าเลือกแบบ / ปรับแก้ไข
 7. intrendnet นัดวันและเวลาส่งงานดีไซน์
 8. intrendnet ส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบ / ปรับแก้ไข
 9. intrendnet ส่งงาน Final ให้ลุกค้ายืนยัน
 10. ลูกค้า ชำระเงินอีก 50% ที่เหลือ
 11. intrendnet ทำการ Launch ขึ้นระบบ และส่ง CD ไฟล์ต้นฉบับให้ลุกค้า